• Geen producten in je winkelmand.
CART Totaal:0.00
 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

AN NEDERLANDSE WIJNHANDELAREN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

opgesteld ten behoeve van de leden van de

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren

van Eeghenlaan 27 Amsterdam,

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam

ingeschreven onder nummer V 40530553

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

– verkoper: de producent, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in

wijn en/of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of

gedistilleerde dranken met een koper sluit;

– koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken

met verkoper sluit;

– de contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen,

die door de verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet

gratis ter beschikking gesteld;

– werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk

erkende feestdagen;

– met verkoper of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon,

waarvan direct of indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal

wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap of die op andere wijze tot

hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een andere onderneming van

verkoper of koper, als deze een natuurlijk persoon is).

 

Artikel 2: Toepassing van deze voorwaarden

a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing

op iedere verkoopovereenkomst (hierna: “de overeenkomst”) tussen verkoper en

koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks

door verkoper danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden

geleverd.

b. Koper is jegens verkoper verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop

van de contractgoederen ten gunste van verkoper te bedingen, dat koper

jegens verkoper, voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als

koper jegens verkoper heeft in de artikelen 9, 12 en 13.

c. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of

orderbevestigingen.

De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien verkoper bij een eerdere gelegenheid

op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze

voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst

tussen verkoper en koper van toepassing zijn geweest, tenzij verkoper uitdrukkelijk

afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.

d. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien

kopers voorwaarden verkoper bereiken, nadat koper die van verkoper heeft ontvangen.

 

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

a. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van verkoper zijn vrijblijvend.

b. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige

periode als door verkoper vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop

van een maand.

 

Artikel 4: Totstandkoming van een overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een

definitief aanbod van verkoper.

b. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer verkoper niet uiterlijk op de achtste

werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk

aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.

 

Artikel 5: Prijzen en kortingen

a. De door verkoper gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen, die

vermeld zijn in de prijscourant van kracht op de dag van de totstandkoming van de

overeenkomst resp. zoals anders overeengekomen op die dag.

b. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn “af verkoper”, inclusief accijnzen, invoerrechten,

andere heffingen en verpakking en exclusief omzetbelasting (maar inclusief

omzetbelasting bij verkoop aan particulieren).

c. Verkoper heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen op

grond van verhogingen van en/of toeslagen op de

1. vrachttarieven, 5. andere heffingen,

2. referentieprijzen, 6. belastingen en/of

3. invoerrechten, 7. inkoopprijzen

4. accijnzen of 8. opslagkosten

van de contractgoederen en/of grondstoffen, die voor de produktie van de contractgoederen

nodig zijn. Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die

leiden tot voor de branche abnormale risico’s.

d. Verkoper deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mede. De partij in

wier nadeel de prijs wordt veranderd, heeft het recht de order te annuleren, mits dit

schriftelijk geschiedt binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

 

Artikel 6: Betaling

a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen,

zal het factuurbedrag van de contractgoederen binnen 20 werkdagen na factuurdatum

netto contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven bankrekening

moeten zijn geschied.

b. Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft verkoper -onverminderd

het in artikel 17 bepaalde en onverminderd het recht op schadevergoeding

op basis van de wet – recht op een vergoeding van rente en administratiekosten.

Deze vergoeding zal steeds gelijk zijn aan het geldende promessedisconto van De

Nederlandsche Bank N.V. vermeerderd met 4% en verhoogd met de eventueel door

het Nederlandse credietwezen in het algemeen toegepaste, al dan niet tijdelijke,

tarieftoeslagen aan credietnemers.

Deze vergoeding zal worden berekend over het na de in a. bedoelde betalingstermijn

onbetaald gebleven bedrag en over de periode, waarmee de in a. bedoelde betalingstermijn

wordt overschreden.

c. Het door koper verschuldigde bedrag is terstond en zonder ingebrekestelling opeisbaar

indien zich een of meer van de volgende gevallen voordoet:

1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe;

2. een verzoek van koper tot surséance van betaling;

3. ondercuratelestelling van koper;

4. overlijden van koper;

5. beslag onder koper;

6. (een besluit tot) liquidatie danwel vervreemding van kopers ondernemingen,

7. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een van de verplichtingen die

voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

d. Verkoper mag betalingen van koper eerst gebruiken ter voldoening van nog niet

voldane betalingsverplichtingen van eerdere datum jegens verkoper of jegens elke met

verkoper verbonden onderneming.

e. Eventuele tegenvorderingen van koper op verkoper of enige met koper verbonden

onderneming, uit welken hoofde ook, mogen niet met vorderingen van verkoper

worden verrekend.

f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het

verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag met inachtneming van de overige

bepalingen van dit artikel betalen.

g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren.

h. Indien koper zich niet aan enige bepalingen van deze voorwaarden houdt, worden

daarmee alle vorderingen van verkoper op koper, uit welken hoofde ook ontstaan,

direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Artikel 7: Levering

a. Levering geschiedt “af verkoper”, tenzij anders is overeengekomen.

b. Indien is overeengekomen levering “franco koper” gelden de volgende bepalingen:

1: Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contract- goederen op

het afleveradres zullen worden geleverd.

2: Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b.1

bedoelde vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper.

3: De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper

aangegeven afleveradres of tot zover als het in b.1 bedoelde vervoermiddel naar

het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het

laatstgenoemde geval de contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen

de daardoor uit welken hoofde ook ontstane kosten voor zijn rekening en

gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over.

4: Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de

drempel van het overeengekomen afleveradres.

5: Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp

bieden bij het lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen

als vorkheftrucks met bestuurders ter beschikking te stellen).

c. Levering geschiedt op voor verkoper normale werktijden.

d. Overeengekomen levertijden zijn streeftijden. Na overschrijding van de overeengekomen

levertijd is koper gerechtigd verkoper te manen en zal verkoper binnen vijf

werkdagen na de dag van de aanmaning moeten leveren.

e. Verkoper mag de contractgoederen in deelpartijen leveren.

 

Artikel 8: Reclames

a. Koper moet reclames betreffende de contractgoederen terstond, nadat hij gebreken

redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen, maar in elk geval binnen tien dagen na

levering schriftelijk aan verkoper opgeven.

Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en

van de desbetreffende factuur doen.

b. In afwijking van a. moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een

zichtbare vermissing van de contractgoederen ontstaan tijdens het vervoer naar het

overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in 7.b

bedoelde vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het

vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan verkoper zenden.

c. Koper moet verkoper – voor zover dat redelijkerwijze van hem kan worden verlangd,

maar in elk geval niet korter dan twintig werkdagen na de reclame – in de gelegenheid

stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan de hand van de

contractgoederen in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.

Indien koper de contractgoederen evenwel inmiddels geheel of gedeeltelijk heeft

bewerkt of verwerkt of doorgeleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

d. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

e. Indien verkoper een reclame gegrond bevindt, zal verkoper te zijner keuze hetzij een

schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken contractgoederen

betalen, hetzij de betrokken contractgoederen gratis vervangen.

Tot meerdere schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade (al dan niet

geleden door de afnemers van koper) is verkoper niet verplicht.

f. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering

beschouwd.

g. Retourzending van geleverde goederen kan alleen geschieden franco voor risico van

koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper.

Indien verkoper koper in verband hiermee crediteert, zal vijftien procent op het netto

factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending moet binnen vijf

werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper

gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

 

 

 

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

a. Alle contractgoederen blijven na levering eigendom van verkoper, totdat koper aan al

zijn verplichtingen heeft voldaan jegens verkoper terzake de tegenprestatie voor alle

leveringen (nu of in de toekomst) van verkoper aan koper en/of andere werkzaamheden

verricht door verkoper voor koper uit hoofde van enige overeenkomst tussen

koper en verkoper danwel de betaling van schadevergoeding wegens het niet

nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

b. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan

in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

c. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

d. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of

pogingen van derden om onder verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen

in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en moet dit terstond per

e-mail, per telefax of telegram aan verkoper bevestigen.

e. Koper geeft aan verkoper toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale

werktijden van koper) de ruimte(n), waar zich de contractgoederen bevinden, te

betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de contractgoederen in

zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de

correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper.

g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen

naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.

 

Artikel 10: Pallets

a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor

eigen risico binnen twintig werkdagen aan verkoper terugzenden.

b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper.

 

Artikel 11: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en

andere omstandigheden

a. Verkoper mag de levering van de contractgoederen zonder schadevergoeding uitstellen

in geval van overmacht of indien redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en

omstandigheden het hem onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of

inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren. Hij mag in dat geval ook de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en

zonder schadevergoeding.

7 Nederlands

Ook in geval van een tijdelijke opschorting zal verkoper alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, indien hij als gevolg van overmacht

of onvoorziene gebeurtenissen of omstandigheden niet in staat is te leveren.

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder

meer aangemerkt

1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,

2. burgeroorlog,

3. oproer,

4. mobilisatie,

5. werknemersacties van welke aard ook,

6. (weg)blokkades

7. uitsluiting van werknemers,

8. plotselinge bedrijfsstoornissen,

9. plotseling excessieve ziekte van personeel,

10. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindprodukten en

verpakkingsmaterialen,

11. overheidsvoorschriften,

12. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke

toestemming van overheidswege,

13. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,

14. brand,

15. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),

16. overstroming.

c. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren, dat koper redelijkerwijs geen nakoming

meer van verkoper kan eisen, dan kan elke partij de overeenkomst zonder rechterlijke

tussenkomst en schadevergoeding door een enkele schriftelijke verklaring voor de

toekomst ontbinden.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van verkoper

a. De aansprakelijkheid van verkoper is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel

8.e, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove

schuld van de verkoper en/of van zijn leidinggevende ondergeschikten.

b. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige “verdere” schade, gevolgschade daaronder

begrepen en verkoper is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade,

winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende

uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende

met door verkoper aan koper geleverde goederen.

c. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het produkt als bedoeld in de

artikelen 6:185 BW e.v. verstrekt zal verkoper de benodigde gegevens van de producent

van het produkt aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te

stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op

basis van artikel 6:187 BW.

 

Artikel 13: Wijze van verhandeling

a. Koper moet de contractgoederen uitsluitend in originele, van de verkoper afkomstige

verpakking in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is de koper evenwel

toegestaan om de contract goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd

individueel te verhandelen mits de individuele produkten in originele, van de verkoper

afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.

b. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt koper ten

gunste van verkoper een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare

boete van € 5.000,-. Met het oog daarop behoeft verkoper koper niet in gebreke te

stellen. Naast deze boete heeft verkoper recht op schadevergoeding en mag hij de

overeenkomst(en) met koper met onmiddellijke ingang ontbinden.

 

Artikel 14: Publiciteits- en promotiemateriaal

Het publiciteits- en promotiemateriaal, dat verkoper al dan niet gratis aan koper ter

ondersteuning van de verkoop van de contractgoederen of van toekomstige contractgoederen

ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van verkoper.

Koper moet dit op het eerste verzoek van verkoper franco en voor kopers risico aan

verkopers kantooradres terugzenden in ongeschonden en overanderde staat.

 

Artikel 15: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de

bepalingen van de overeenkomst(en) tussen verkoper en koper of van deze voorwaarden

leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(

en) tussen verkoper en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

a. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen,

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en),

waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting

van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke

vestigingsplaats van verkoper, tenzij koper binnen 1 maand nadat verkoper zich

schriftelijk jegens hem op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil

de volgens de wet bevoegde rechter kiest.

c. Onverminderd het bepaalde in b. kunnen koper en verkoper overeenkomen dat een geschil

tussen hen dan wel tussen verkoper en de rechtsopvolgers onder algemene of

bijzondere titel van koper gerezen naar aanleiding van hun overeenkomsten en deze

voorwaarden en nadere overeenkomsten en voorwaarden, die daarvan het gevolg

mochten zijn, in hoogste instantie en met uitsluiting van de gewone rechter zal worden

beslist door arbitrage naar de reglementen van het Nederlandse Arbitrage Instituut, of

een andere erkende arbitrage regeling

Artikel 17: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken

ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en),

waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. Ten

aanzien van buitengerechtelijke incassokosten zullen de te vergoeden kosten worden

vastgesteld aan de hand van het geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van

Advocaten.

[Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

Amsterdam onder nummer: 72/2001.]